Be our reporter!

Article 1
  !תילגנאב הז רמאמ ארק
Home 
Issues 
Articles 
Links 
Contact me 

[Search]

To get a notice to your e-mail when this newsletter is updating wirte your e-mail here:

Do not take or publish any material from this site!

 

 
."ןוליש ןד" לש ותינכותב 1999 לארשיב הקוב לד האירדנא
 
1999 תנשב לארשיב בוש הקוב לד הארדנא
"...האבה הנשב ןאכל רוזחא ינאש הווקמ ינא"
.ץראב היהש םיצירעמה שגפמב הלש םיצירעמל הקוב לד הארדנא תרמוא ךכ
 
ץראב רוקיבה לע רמוח הברה ךכ לכ שי תמאה ןעמל
.רוקיבה לע קר םלש רתא חותפל רשפאש
.הדובעה תא השעי רבכ הזש הווקמו רוקיבהמ בטימה תא םכל איבמ ונא ןכל
 
?ותוא םיריכזמ הברה ךכ לכש הזה שגפמה הז המ םכמצע תא םילאוש חטב םתא
"םיצירעמה ןודעומ" םע הקוב לד הארדנא לש שגפמה אוה הז שגפמ
.רבכ םייק אל ללכב יל עודיש המכ דעש ,ץראב הלש
םוקמו שגפמה לע עדיש ימו ימיטניא היה שגפמה
.רתוי םיפורשה םיצירעמה םה ותושחרתה
.ןאכ ץחל שגפמהמ תונומת תוארל ידכ
 
?קוידב םש היה המ
:תובושתו תולאש
?לארשיב תבהוא יכה תא המ -
."המיהדמ הרוצב יתוא ולביקש םישנאה תא תבהוא יכה ינא" +
 
?דיתעל ךלש תוינכותה המ -
,תועצהל החותפ יד ינאו וישכע תוינכות שממ יל ןיאש תמאה תא" +
."יתוחא םע הרבח יתמקה הרבעש הנשב
 
?בורקה דיתעב קסיד דוע איצוהל תנווכתמ תא -
,קסידב ועיפויש םירישה לע וישכע תדבוע ינא ,ןכ" +
.תירבעב םיריש םג וב ויהיש ללגב לארשיל דחוימ היהי הזה קסידה
,המוצע הבהא יל ןתונש ילארשיה םעל תנתונ ינאש השיגרמ ינאש הנתמ ןיעמ וז
"וילא תבייוחמ ינאש וליאכ השיגרמ ינא
 
?ךלש םיקסידה תא גישהל השק ךכ לכ המל -
ןהמ תחא לכו הנוש םיטילקת תרבח םע יתטלקה קסיד לכש ללגב" +
,היעב תאז זא ,הינשב ריכהל התצר אל
"תורחא תוצראל םיקסידה תא קוושל ונווכתה שממ אל םה יכ
 
?קחשל תבהא יכה ימ םע -
לאירבג ,תאז תמועל ,טקשו ןשיב תצק ובטסוג ,ודרוק לאירבגו סדומרב ובטסוג םע" +
".(הלימה לש בוטה ןבומב) "בבוש"ו חותפ רתוי תצק
 
?"ילש קרו ילש" הלבונלטה תא ףוס ףוס ורדשי יתמ -
תויהל רומא הז לבא יתמ קוידב תעדוי אל ינא" +
("הויו" ץורעב) םייפלא תנש לש ביבאב רדושמ
תא רישא ינא םשו ןוליש ןד לש ותינכותב עיפוי ינא ברעב םויה ,בגא ךרדו
".תירבעב לבא "ילש קרו ילש" הרדסה ךותמ אשונה ריש
 
?ךל םיחלוש לארשימ םיצירעמהש תועדוהה תא תלבקמ תא -
,םיסקפה ,םיבתכמה ,תונתמה לכ תא ...לכה תלבקמ ינא" +
"!לכה תא ,"תאצמנ אל" ינאשו םירשקתמש םינופלטה לכ תא
 
?רשקב ךתיא ראשהל םילוכי םיצירעמה ונחנא ךיא -
ילארשיה רתאה תא יתיאר ,שודיח שי וישכע לבא ,םתישע םויה דעש ומכ" +
רמוחב אלמו ףיקמ אוה ((:ילע תרבדמ איה) השע םכממ והשימש
לבא ,רתאה הנוב םע רשק לע רומשל הצור יתייהו
,רקח אל יאנותיע ףאו הליג אל רתא ףאש ילע םירבד אלמ שי
.םידחא םימי ינפל חתפנש ילש ימשרה רתאב ףושחא ינא םקלחו
בותכש תרתוכ קר םייתניב ,הברה שממ םש ןיא (קוקחצ)
."טנרטניאב םג היהא ינא ,בורקב לבא .הקוב לד הארדנא הב
הקוב לד האירדנא טנלפ
 
תאצמנ םלומש הדבועהמ ושגרתה םלוכ ,טקש היה שממ אל החישה ךלהמב
םשמ התוא ואיצוה הלש םירמושה בלש והשזיאב ,הז ללגב ,הקוב לד הארדנא
.ןוליש ןד לש תינכותל הכלה איהו
 
:"סאראק" ןיזגמל םילשוריב הימוליצ
!ןאכ ץחל
 
תא הרש איה םש ,ןוליש ןד לש ותינכותב העיפוה הארדנא
.תירבעב (1997) "ילש קרו ילש" הרדסה ךותמ אשונה ריש
.תירבעב םיריש וכותב ללוכש קסיד איצות בורקב הארדנא
, הבהא הברה ךכ לכ יל ןתונש ילארשיה םעל הנתמ ןיעמ הז"
"... וילא תבייוחמ ינאש וליאכ השיגרמ ינא
.םיצירעמה שגפמב הארדנא תרמוא ךכ
.ןאכ - "ןוליש ןד" לש תינכותה ךותמ תונומתב הייפצל
 
 
.וטיסמות :י"ע בתכנ           
 :תונומת
    
.(הלדגהל ץחל) 1999 לארשיב הקוב לד האירדנא

!ךלשמ הבתכ חלש


[1]


Copyright(c) 2002 Planet Andrea Del Boca, Andrea Del Boca Forever. All rights reserved.