יבר רמות לש םיטירסתל יוביג

.יבר רמות י"ע ובתכנו םיירוקמ םה הז דומעב םייוצמה תונויער\םיטירסתה לכ

:םיטירסת תדרוה

טירסתה לש ףוסה  -   (המיא) רבכע אוה הללא

(תיטנמור הידמוק) ?השיא ןעמל השוע תייה אל המ